ekologično načrtovanje prostora
- VIZIJA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse a libero et diam rhoncus mollis. Donec non arcu elit. Nam consequat, elit nec efficitur elementum, tellus tellus pharetra ante.

ekologika_celje_komunalne_storitve_1

komunalna
infrastruktura

kanalizacija
Vodovod

projektna dokumentacija, IZP, DGD, PZI, PID, projektni pogoji, mnenja, mnenjedalci, mešani kanalizacijski sistem, padavinska kanalizacija, komunalna odpadna voda, kanal, cevovod, zadrževalni bazen, črpališče, regulacijski objekt, razbremenilni objekt, vodohran, montažna shema, hidravlično modeliranje, model SWMM, vodovod, tehnične rešitve

ekologika_celje_komunalne_storitve_1

vodarstvo

Vodarstvo

karte poplavne nevarnosti, KPN, karte razredov poplavne nevarnosti, KRPN, poplavne študije, hidrologija, hidravlika, modeliranje, model HEC-RAS 2D, omilitveni ukrepi, protipoplavni ukrepi, suhi zadrževalnik, ureditev struge, sonaravna ureditev, hidrološko hidravlične študije, varstvo pred poplavami

zelena parkirišča

Prometna infrastruktura

parkirno mesto za osebna vozila,
Park & Ride, parkirno mesto
za avtodome, kolesarnica, počivališče, ponikanje, zazelenitev, sanitarije, senca, smer gibanja, javno dobro

zunaNje
ureditve

vrtovi

odvodnja padavinske vode, zadrževanje padavinske vode, zadrževalnik, zalogovnik, sekundarna uporaba, zalivanje vrtov, spiranje stranišč, dovozna cesta, dovozna pot, dvorišče, tlakovanje, tlakovci, prepustni beton, drenažni beton

Objave

Tomaž OBERŽAN, univ.dipl.inž.grad., ekologika d.o.o., Celje Poplavni dogodki na urbaniziranih območjih se v Sloveniji in povsod v svetu dogajajo vse pogosteje. Pogostost …

blog

Objave

ekologika d.o.o.

Savinjsko nabrežje 4
3000 Celje

Kontakt